Adatkezelési tájákoztató

Adatkezelési tájékoztató a FLORIN ZRT. által folytatott piackutatási-, direkt marketing-, és hírlevél célú adatkezelésről:

1.) Adatkezelő:

FLORIN ZRT. (6725, Szeged, Kenyérgyári út 17. e-mail: titkarsag@florin.hu)

2.) FLORIN ZRT. feldolgozás céljából átadja az adatokat különböző címzetteknek. Ahol lehetséges, ott a címzettek név szerint kerülnek megjelölésre, ahol ez nem lehetséges, ott a címzettek jól meghatározott körét jelöljük meg.

3.) FLORIN ZRT. profilalkotást végez az Ön személyes adatai vonatkozásában, melynek lényege, hogy az érintett lakhelye, tevékenységi helye, termesztett növények és művelésbe vont terület alapján FLORIN ZRT. célcsoportokat képez. Az így meghatározott célcsoportokat FLORIN ZRT. az adatkezelési cél szerint keresi meg célzottabb ajánlatokkal.

4.) Adattovábbítás:

FLORIN ZRT. az e-mail adatait felhasználja megkeresésre. Az e-mail adatokat a MailChimp (The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308 USA), mint adatfeldolgozó részére adja át, mely EU-n kívüli harmadik országban, az Egyesül Államokban található szervezet. Az adatfeldolgozó a www.mailchimp.com oldalon tárolja az e-mail küldéshez szükséges adatokat az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig. Az adatfeldolgozó eljárásának a részletes szabályai itt ismerhető meg: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Ezt meghaladóan a FLORIN ZRT. harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adatot nem ad át.

5.) Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre (adatkategóriák), adatkezelés időtartama:

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkategória

Adatkezelés időtartama

GDPR 13. Cikk (2)

Direkt marketing célú adatkezelés: szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatos információk, ajánlatok küldése, ügyfélszokások elemzése, piackutatás, vásárlói adatok – ideértve vásárolt termékek vagy igénybe vett szolgáltatások fajtája, mennyisége, szolgáltatás helyszíne, ellenérték nyilvántartása – megőrzése és elemzése, kedvezményekről, akciókról tájékoztató küldése, ügyfélélmény javítása.

GDPR 6.§. (1) a. pont – érintett hozzájárulása; 2003. évi C. törvény (Eht.) 162.§., 2008. évi XLVIII. törvény 6.§.

teljes név, lakcím, e-mail cím, telefonszám,

hozzájárulás megadásától számított 10 év + 60 nap, avagy a hozzájárulás visszavonásáig;

önkéntes hozzájáruláson alapul;

Hírlevél küldése: Új és /vagy régi FLORIN ZRT. termékekkel kapcsolatos vásárlási információk, ajánlatok küldése,  vásárlási szokások elemzése, nyereményjátékokról tájékoztatás; ügyfélprogramban történő nyilvántartás, ügyfélprogramban résztvevő személyek megkülönböztetése,  kedvezményekről, akciókról tájékoztató küldése; vásárlói szokások elemzése, vásárlói élmény javítása, adategyeztetés, hírlevél nyilvántartásban szereplő érintettek megkülönböztetése, értékesítői tevékenységről tájékoztatás küldése;

GDPR 6.§. (1) a. pont – önkéntes hozzájárulás; 2001. évi CVIII. törvény 14.§.

 

leiratkozásig;

önkéntes hozzájáruláson alapul;

6.) Érintett jogai:

Ön jogosult jogorvoslatot kérni a FLORIN ZRT.-től a jelen tájékoztatóban meghatározott elérhetőségen postai úton vagy e-mail útján.

A helyesbítéshez való jog: Az adatai pontosítását, javítását, helyesbítését kérheti.

A törléshez való jog: Bizonyos esetekben kérheti, hogy személyes adatai törlésre kerüljenek, így az eredeti adatkezelési cél érdekében már nincs szükség az adatai tárolására, vagy hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja hozzájárulását, feltéve, hogy az adatok törlését jogszabály vagy egyéb jogi kötelezettség teljesítése nem zárja ki.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben joga van kérni az adatok zárolását (fel nem használását) valamely intézkedés megtörténtének, vagy joga gyakorlásának elbírálásáig.

Adathordozhatósághoz való jog: Önnek joga van kérni elektronikus adatkezelés esetén, hogy adjuk át személyes adatait az Ön által kijelölt harmadik fél részére.

Tiltakozáshoz való jog: Ön tiltakozhat adatai kezelése ellen, amennyiben úgy látja, egyes adatkezelési cél érdekében már szükségtelen a további adatkezelés, kivéve, ha az adatkezelő igazolja, hogy az adatkezelés jogszerű és szükséges.

7.) Ön jogosult FLORIN ZRT.-tól jogorvoslatot kérni és kérni panasza kivizsgálását. FLORIN ZRT. panaszára 30 napon belül érdemi választ ad. Ön jogosult az adatkezeléssel szemben panasszal a Felügyeleti hatósághoz fordulni. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36 -1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; internetcím: www.naih.hu

8.) Az adatok megadása Ön részéről önkéntes hozzájáruláson alapul.

9.) A személyes adatok kezelésére a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (“GDPR” vagy “általános adatvédelmi rendelet”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az irányadó.